Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Ba, 18-08-2020, 02:36

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1232/QÐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NÐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NÐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm.