Bảo đảm cơ cấu hợp lý về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Hai, 21-09-2020, 01:52

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Theo đó, Chính phủ yêu cầu bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỷ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của ĐVSNCL. ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên lập kế hoạch số lượng người làm việc hằng năm; tổ chức thẩm định và trình người đứng đầu quyết định phê duyệt. ĐVSNCL có Hội đồng quản lý thì người đứng đầu phải trình Hội đồng quản lý thông qua trước khi quyết định phê duyệt số lượng người làm việc của đơn vị…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-11-2020.