Chính sách mới - quyết định mới
03:50 19/01/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

03:49 30/11/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

04:01 23/11/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 134/2020/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NÐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

03:49 11/11/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2020/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

01:36 15/10/2020

Tại Nghị quyết 151/NQ-CP, Chính phủ quyết nghị thông qua đề nghị và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan xây dựng nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31-3-2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.