Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

Thứ Năm, 15-10-2020, 21:49

Về kinh tế: (1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025: từ 7,5 đến 8,0%/năm. (2) Cơ cấu kinh tế năm 2025: Dịch vụ chiếm từ 65,0 đến 65,5%; Công nghiệp và xây dựng chiếm từ 22,5 đến 23,0%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm từ 1,4 đến 1,6%. (3) GRDP bình quân/người: từ 8.300 đến 8.500 USD. (4) Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: từ 3,1 đến 3,2 triệu tỷ đồng (theo giá hiện hành, tăng từ 12,5 đến 13,5%/năm). (5) Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt khoảng 30%. (6) Tốc độ tăng năng suất lao động từ 7,0 đến 7,5%.

Về văn hóa - xã hội: (7) Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa đạt 75%; Thôn, Làng được công nhận và giữ vững danh hiệu Thôn, Làng văn hóa đạt 65%; Gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa đạt từ 86 đến 88%. (8) Tỷ lệ trường công lập (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT) đạt chuẩn quốc gia từ 80 đến 85%. (9) Số giường bệnh/vạn dân đạt từ 30 đến 35 giường; Số bác sĩ/vạn dân: 15 bác sĩ; Duy trì 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. (10) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 75 đến 80%. (11) Tỷ lệ thất nghiệp thành thị: dưới 3%. (12) Không còn hộ nghèo và hộ tái nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố.

Về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường: (13) Tỷ lệ huyện đạt chuẩn nông thôn mới: 100%; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 40%, nông thôn mới kiểu mẫu: 20%. (14) Tỷ lệ đô thị hóa từ 60 đến 62%; Tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu: 100%. (15) Tỷ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch: 100%. (16) Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn: 100%. (17) Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng: 30 - 35%.

Về xây dựng Đảng: (18) Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm: từ 9.000 đến 10.000 đảng viên. (19) Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm: Trên 75%. (20) Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm: Trên 75%.