Giảm mạnh đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Năm, 29-03-2018, 13:58

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 26-3-2018 về việc ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc TP Hà Nội.

Theo kế hoạch này, thành phố tiếp tục rà soát, cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả. Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại, nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực có khả năng xã hội hóa cao, tập trung chuyển sang cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16 của Chính phủ hoặc chuyển sang công ty cổ phần.

Thành phố cũng đưa ra định hướng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập với từng lĩnh vực cụ thể. Trong lĩnh vực giáo dục, rà soát, thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế. Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán, y tế học đường tại trường mầm non. Tạo điều kiện chuyển đổi mô hình những cơ sở giáo dục mầm non, THPT từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hoá cao.

Với lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, thành phố cũng nghiên cứu sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng; giải thể các trường hoạt động không hiệu quả. Nghiên cứu tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng, trợ giúp các nhóm đối tượng dựa vào cộng đồng; hợp nhất những trung tâm bảo trợ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành trung tâm bảo trợ đa chức năng.

Hà Nội cũng sẽ sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp thành phố thành trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cùng cấp trên cơ sở sáp nhập các tổ chức, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lồng ghép. Thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và dịch vụ y tế khác...

Với lĩnh vực thông tin truyền thông, đẩy mạnh sắp xếp các cơ quan báo chí theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP Hà Nội đến năm 2025 đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua.

Thành phố tiếp tục hoàn thành việc sắp xếp năm công ty thủy lợi thành bốn công ty và phân chia lại địa bàn quản lý. Tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện các bước cổ phần hóa doanh nghiệp theo lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc thành phố.

PV