Quy hoạch xử lý chất thải rắn của Hà Nội

Thứ Năm, 23-07-2020 11:23

Quy hoạch xử lý chất thải rắn của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định có 17 khu xử lý chất thải rắn, trong đó có tám khu hiện hữu được nâng cấp, mở rộng và chín khu đầu tư mới. Dưới đây là đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020 trong quy hoạch.

Quy hoạch xử lý chất thải rắn của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 609/QĐ-TTg, ngày 25-4-2014.

Các dự án xử lý chất thải rắn của Hà Nội được ưu tiên đầu tư đến năm 2020 -0
 

Nội dung: VÂN MAI 

Trình bày: THANH MAI