Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 22-04-2021, 11:00

Ngày 22-4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tiến hành Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 8-8-2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Quyết định 145).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban, bộ ngành T.Ư; đại diện trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.   

Hội nghị thống nhất cao đánh giá, Quyết định 145 được Bộ Chính trị ban hành là hết sức cần thiết, đúng đắn, phù hợp với hoạt động của Học viện trong  giai đoạn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho Học viện phát triển. Qua hai năm rưỡi được lãnh đạo Học viện chỉ đạo, triển khai, điều hành kiện toàn tổ chức bộ máy Học viện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cách thức điều hành nhằm phát huy các nguồn lực, nâng cao chất lượng công tác. Học viện đã đạt đựơc nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, tạo tiền đề, nguồn lực và vị thế cho sự phát triển những năm tiếp theo.

Theo đó, Học viện đã tiến hành đổi mới mạnh mẽ các nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Đa dạng hóa các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chú trọng bồi dưỡng cập nhật kiến thức và bồi dưỡng theo chức danh. Phương pháp dạy và học tiếp tục được đổi mới theo hướng tương tác, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học. Hoạt động nghiên cứu nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các quan điểm sai trái thù địch được tăng cường.

Trong nghiên cứu khoa học, riêng năm 2019 Học viện đã chủ động chắt lọc kết quả nghiên cứu và xây dựng 38 báo cáo kiến nghị chính sách gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các Tiểu ban soạn thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng…

Đại biểu đại diện các đơn vị Học viện; các trường chính trị  cấp tỉnh tập trung phân tích, đánh giá những nội dung, kết quả đạt được; nêu rõ những mặt hạn chế, bất cập cùng những kiến nghị với Trung ương; các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Quyết định 145.  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định sự đúng đắn, sâu sắc của Quyết định 145 đối với sự phát triển của Học viện và hệ thống trường chính trị cấp tỉnh; đánh giá cao những kết quả sau hai năm rưỡi triển khai thực hiện Quyết định của toàn Học viện. Đồng thời, đồng chí chí rõ một số mặt còn hạn chế trong việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy; về phương thức đào tạo; hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Về phương hướng trong những năm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, toàn Học viện cần chủ động tích cực vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III gắn liền  nhiệm vụ, giải pháp về sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; về đào tạo bồi dưỡng; đánh giá xếp loại bình xét khen thưởng; công tác các trường chính trị nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Quyết định 145 của Bộ Chính trị.  

LÊ MẬU LÂM