Công bố các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Năm, 21-01-2021, 01:09

Thực hiện quy định tại khoản 2, Ðiều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 18-1, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ký Công văn số 4198/TTKQH-TT về việc công bố các nghị quyết của Quốc hội (QH) và Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH).

Cụ thể như sau: Nghị quyết số 1124/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1125/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1126/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1127/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh Nam Ðịnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1128/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1129/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Ðịnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1130/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Nam Ðịnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1131/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Nam Ðịnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1133/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1134/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1135/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1136/NQ-UBTVQH14 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nghị quyết số 1137/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ðó còn là các Nghị quyết: Nghị quyết số 1138/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1139/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1140/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1141/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1142/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1143/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1144/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND TP Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1145/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HÐND thành phố Ðà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1146/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Ðà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1147/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh Bình Ðịnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Ðiều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14; Nghị quyết số 1149/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1150/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Bình Ðịnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1151/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1152/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1153/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Ðồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1154/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1155/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1156/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy ban TVQH đã thông qua: Nghị quyết số 1158/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1159/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1160/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 1161/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Ðịnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1162/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 1163/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 1164/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Ðịnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1165/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1166/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1167/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1168/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 1169/NQ-UBTVQH14 về việc phân bổ kinh phí hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021; Nghị quyết số 1170/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Ðiện Biên; Nghị quyết số 1171/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1172/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1173/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1174/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Ðắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 1175/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 1176/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn văn các nghị quyết nêu trên được đăng trên Báo Nhân Dân điện tử, tại địa chỉ: http://www.nhandan.com.vn.