Trưng bày tấm bản đồ: Hoàng Triều trực tỉnh địa dư toàn đồ

Thứ Hai, 11-03-2013, 17:00