Các xã, thôn vùng DTTS tiếp tục hưởng chính sách an sinh xã hội

Thứ Tư, 20-01-2021, 04:57

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN) được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành. Cụ thể, các xã, thôn được phê duyệt tại Quyết định số 582/QÐ-TTg ngày 28-4-2017 và Quyết định số 103/QÐ-TTg ngày 22-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS & MN giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành kể từ ngày 1-1-2021 đến khi Quyết định phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021-2025 của cấp có thẩm quyền được ban hành và có hiệu lực.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổng hợp, thẩm định, quyết định, thẩm định danh sách các thôn đặc biệt khó khăn và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QÐ-TTg ngày 12-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành trước ngày 31-3-2021.

PV