Hội đồng Lý luận T.Ư tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, xác định phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ Nhật, 18-04-2021, 02:50
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Ngày 17-4, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Hội đồng Lý luận T.Ư (Hội đồng) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng; một số đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; và các thành viên Hội đồng.

Báo cáo tổng kết do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trình bày tại hội nghị cho thấy 5 năm qua, Hội đồng đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tư vấn, tham mưu với Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác lý luận chính trị, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước. Hội đồng đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, nâng cao chất lượng các báo cáo tư vấn, góp phần giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết kết luận sát thực tiễn, kịp thời; đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng Dự thảo văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng... Trên cơ sở tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, báo cáo khẳng định trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng cần tập trung bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII để chủ động tham mưu, tư vấn về lý luận chính trị để ban hành các nghị quyết, kết luận cụ thể hóa văn kiện Ðại hội XIII và chuẩn bị dự thảo các Văn kiện trình Ðại hội XIV của Ðảng; triển khai kịp thời, hiệu quả việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, phê phán những quan điểm sai trái, thù địch...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Báo cáo tổng kết cho thấy Hội đồng đã góp phần làm rõ quá trình phát triển nhận thức lý luận của Ðảng, các thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới; bước đầu đề xuất được các quan điểm, định hướng nhằm từng bước hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững, lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới... Ðồng chí đặc biệt hoan nghênh, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động của Hội đồng, các tiểu ban của Hội đồng, nổi bật là Thường trực Hội đồng trong việc tham gia xây dựng dự thảo các văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng, trọng tâm là dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu Hội đồng cần nhận thức sâu sắc và nỗ lực hơn nữa, khắc phục các hạn chế, thiếu sót, nhất là hạn chế về chất lượng và hiệu quả tư vấn ở tầm quan điểm, chiến lược, đường lối về lý luận chính trị. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư gợi mở một số vấn đề, như: Lý luận phải dẫn đường, đồng hành, có tầm nhìn vượt trước với thực tiễn; phải tạo những bước đột phá để lý luận phát triển, phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế, xây dựng đường lối, chủ trương, định hướng, chính sách phát triển. Cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; bổ sung phát triển Cương lĩnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; chú ý nghiên cứu những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra; kinh nghiệm của các nước tiên tiến về các lĩnh vực này; làm phong phú, hoàn thiện hơn nền tảng tư tưởng của Ðảng tiến tới một hệ thống chính trị khoa học hiện đại về chủ nghĩa xã hội; xây dựng một nền lý luận của Cách mạng Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Ðể hoàn thành nhiệm vụ lớn lao đó, Hội đồng cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn về lý luận chính trị giúp Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Thay mặt Hội đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tiếp thu các ý kiến quý báu, tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư, khẳng định đó là các ý kiến có ý nghĩa chỉ đạo cần phải được nghiên cứu, triển khai để tiếp tục giải quyết hai vấn đề lớn là lý luận chủ nghĩa xã hội Việt Nam và nghiên cứu hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Dịp này, Hội đồng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về các thành tích trong công tác xây dựng, hoàn thiện các văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng và công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV